ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

4.1 ลักษณะของตราสัญลักษณ์และความหมาย

4.1.1 ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย มีลักษณะ ดังนี้4.1.2 ความหมายของตราสัญลักษณ์
หลังคาทรงไทยลายกลอน ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงโฮมสเตย์ที่อยู่ในชนบทของไทย
ตัวอักษร HomeStay หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านจะอยู่ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่น
ตัวอักษร STANDARD หมายถึง คำที่ใช้เพื่อยืนยันว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน

4.2 เกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์
ในการมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์นั้น ถือเกณฑ์ว่าหากโฮมสเตย์ใดมีคะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.49 ขึ้นไป จะได้รับตราสัญลักษณ์พร้อมด้วยเกียรติบัตร
ในกรณีที่โฮมสเตย์ใด มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.49 ถือว่าโฮมสเตย์นั้นยังมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ควรมีการพัฒนาโฮมสเตย์นั้นต่อไป และโฮมสเตย์ดังกล่าว มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอขอรับการประเมินได้อีกตลอดปี

4.3 การมอบตราสัญลักษณ์ และระยะเวลาการมอบ

4.3.1 การมอบตราสัญลักษณ์แก่โฮมสเตย์ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยสำนักงานพัฒนา การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4.3.2 ในการมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่โฮมสเตย์ ที่ผ่านการประเมินแต่ละครั้ง จะมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับชุมชนจำนวน 1 ตรา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าของบ้านที่ผ่านการประเมิน

4.4 การใช้ตราสัญลักษณ์ และระยะเวลาการใช้

4.4.1 การติดตั้งตราสัญลักษณ์ฯ ในบ้านโฮมสเตย์นั้นจะต้องติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4.4.2 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ได้รับมีอายุ 2 ปี

4.4.3 หากผู้ประกอบการโฮมสเตย์ รายใด ใช้ตราสัญลักษณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือจัดทำขึ้นใช้เองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีความผิดตามกฎหมาย

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.