ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์

1. หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์

การกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำหรับผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ กำหนดมาตรฐานต้นแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา ดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมสเตย์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นประธานคณะกรรมการ และ มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบริการท่องเที่ยว เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์

ในแต่ละจังหวัดที่มีโฮมสเตย์ตั้งอยู่ ทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจะประสาน งานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์ประจำจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ประเมินโฮมสเตย์ในจังหวัด คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะ- สม
1.3 การกำหนดระยะเวลา การยื่นขอรับการประเมินและการประเมินของกรรมการ
1.3.1 โฮมสเตย์ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สามารถขอรับแบบและยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดที่โฮมสเตย์ตั้งอยู่ หรือที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
1.3.2 การประเมินโฮมสเตย์ของคณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์ประจำจังหวัดจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี และจะต้องส่งผลการประเมินตามแบบที่กำหนดไปยัง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี
1.3.3 จำนวนกรรมการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ไปประเมินจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน จึงถือว่าการประเมินครั้งนั้นสมบูรณ์

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.