ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์กรอบดัชนีชี้วัด คุณภาพมาตรฐาน โฮมสเตย์

กรอบดัชนีชี้วัด คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยมาตรฐาน 8 ด้าน และ 43 ตัวชี้วัด รวมทั้งแนวปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานที่ 7 ด้านมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดประกอบด้วย

7.1 มีร้านขายของที่ระลึก ในชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้
ง ควรจัดให้มีร้านค้า หรือมุมเล็ก ๆ ของชุมชน เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก หากไม่มี ชุมชนควรจัดการให้มีร้านค้าของชุมชนเกิดขึ้น

7.2 มีผลิตภัณฑ์โดยชาวบ้านและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผลิต โดยมีแนวปฏิบัติ และ รายละเอียด ดังนี้
ง ชุมชนควรใช้โอกาสนี้ ใช้ภูมิปัญญาที่ชุมชนสั่งสมมา หรือ สิ่งที่ชุมชนริเริ่มขึ้นใหม่ ทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งของที่ระลึกดังกล่าว อาจเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ เสื้อผ้า ตลอดจนของตกแต่ง หรือ อาหาร ขนม โดยควรใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีในชุมชนนั้นเป็นหลัก

7.3 มีโอกาส ได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติ และรายละเอียด ดังนี้
ง ชุมชนได้ใช้โอกาส ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนทุก ๆ ด้าน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของตนอีกด้วย

7.4 มีโอกาส พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ในด้านการให้บริการที่ประทับใจ โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้
ง การที่ชุมชนได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ละครั้ง คนในชุมชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองตามที่ตนถนัด เช่น การต้อนรับ มัคคุเทศก์ การปรุงอาหาร การทอผ้า จักสาน เป็นต้น

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.