ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์กรอบดัชนีชี้วัด คุณภาพมาตรฐาน โฮมสเตย์

กรอบดัชนีชี้วัด คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วยมาตรฐาน 8 ด้าน และ 43 ตัวชี้วัด รวมทั้งแนวปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานที่ 6 ด้านสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดประกอบด้วย

6.1 มีแหล่งท่องเที่ยว ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท เช่นแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้

ง ในบริเวณใกล้ที่พัก ควรมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้แก่นักท่อง เที่ยวอย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา ทะเล น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ 2) แหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ เช่น วัด เจดีย์ วัตถุโบราณ ฯลฯ 3) แหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนมีอยู่แล้ว และเป็นอาชีพของชุมชน เช่น สวนผลไม้ แปลงผัก บ่อปลา รวมถึงการทำนา/ปลูกข้าว ฯลฯ

6.2 มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนอยู่เสมอ โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้
ง ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาโดยตรง

6.3 มีสถานพยาบาล ไปรษณีย์ ธนาคารอยู่ไม่ไกลเกินไป โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้
โฮมสเตย์ควรอยู่ไม่ไกลจากสถาน พยาบาล เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บป่วย หรือหากไม่มีสถานพยาบาล ควรรู้สถาน พยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ส่วนไปรษณีย์ และธนาคารก็เช่นกัน หากไม่อยู่ใกล้ชุมชน ควรจะรู้สถานที่ที่อยู่ใกล้มากที่สุด เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวได้

6.4 พื้นที่หลัก ยังคงสภาพเดิมของชุมชน และยังรักษาวัฒนธรรม และประเพณีของตน โดยมีแนวปฏิบัติ และรายละเอียด ดังนี้
ง ชุมชนที่มีโฮมสเตย์ จะต้องช่วยกันรักษาสภาพเดิมของชุมชน โดยไม่ควรเปลี่ยน แปลงเพื่อให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ จนทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.