ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์หลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

หลักการและเหตุผล

โฮมสเตย์เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวซึ่งเปรียบเสมือนกับแขกที่มาพักกับเจ้าของบ้าน หรือผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีอาชีพหลักของตนเองอยู่แล้ว โฮมสเตย์นั้นเป็นเพียงอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว หรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆออกสู่สายตาชาวต่างชาติ การจัดการโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานสามารถสร้างความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ที่มาพัก ดังนั้นการได้รับตรารับรองมาตรฐานและประกาศนียบัตรจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกพักโฮมสเตย์

การบริหารจัดการโฮมสเตย์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้สร้างขึ้นมานั้น ต้องสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงต้องมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของคู่มือคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย โฮมสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับต่างๆ จะได้ตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรจากทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า โฮมสเตย์ส่วนใหญ่เป็นเพียงอาชีพเสริมของผู้ประกอบการ ทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแต่งตั้งวิทยากรที่ปรึกษาด้านโฮมสเตย์ประจำท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตย์อย่างไรให้ถูกวิธี รวมทั้งช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจจะดำเนินการโฮมสเตย์ต่อไปในอนาคต

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.