ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

จากการจัดสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น จากผู้เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และนักวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งในการสัมมนาครั้งนั้นคณะทำงาน ได้ดำเนินการนำเสนอในประเด็นสำคัญ คือ นำเสนอดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ที่ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเบื้องต้น และหลังจากนั้นก็ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็น 5 กลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่ม ได้พิจารณาและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ มาตรฐานโฮมสเตย์ที่นำเสนอ ก่อนการระดมความคิดเห็น ในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์กรอบของดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน ที่คณะ ทำงานนำเสนอ
ต่อจากนั้น ทางคณะทำงาน ก็ได้รวบรวมผลการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม และแบบสอบถามทั้งหมด มาดำเนินการประมวลผล และทำการวิเคราะห์ หลังจากนั้นก็ได้ทำการปรับปรุงและแก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดบางตัว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละมาตรฐาน และ แต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ สามารถนำไปเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการ และพัฒนาโฮมสเตย์ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งมาตรฐานทั้งหมด มีจำนวน 8 มาตรฐานคุณภาพ และ 43 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.