ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์

คุณสมบัติโฮมสเตย์ที่เหมาะสม

จากบัญญัติ 10 ประการของการจัดการที่พักโฮมสเตย์ดังกล่าวมาแล้ว หากพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์โดย คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีองค์ประกอบหรือมาตรฐาน 7 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านที่พัก ประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างบ้านพักมีความมั่นคง
1.2 บ้านพักมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างส่องเข้าไม่มีกลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้ำฝนได้
1.3 มีเตียงที่นอนสบาย
1.4 มีห้องอาบน้ำและส้วมที่สะดวก
1.5 มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและอุปกรณ์สำหรับการนอนทุกครั้ง
1.6 มีการกำจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เสมอ
1.7 มีการดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านพักอยู่เสมอ

2. ด้านกิจกรรมการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
2.1 มีกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น เดินป่า ตกปลา ขี่ม้า ปีนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ
2.2 มีกิจกรรม ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ทอผ้า จักสาน
2.3 มีกิจกรรมต้อนรับ ตามประเพณีของท้องถิ่น เช่น บายศรีสู่ขวัญ
2.4. มีกิจกรรมบันเทิง เช่น ดนตรี การเต้นรำ การแสดงพื้นบ้าน
2.5. มีกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. ด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่อง เที่ยว ประกอบด้วย
3.1 มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
3.2 มีเครื่องมือ และวิธีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุร้าย
3.3 มีเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม หรือกรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วย
3.4 มีการตักเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน
3.5 มีการดูแลและซ่อมแซมล๊อค ต่าง ๆ ในที่พัก เพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ

4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ ประกอบด้วย
4.1 มีการรวมกลุ่มชาวบ้าน จัดการในรูปแบบของชมรม หรือสหกรณ์ หรือกลุ่มชาวบ้าน
4.2 มีคณะกรรมการทำหน้าที่ บริหารโครงการ อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 มีการกำหนดข้อปฏิบัติ สำหรับให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่ขัดต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ ของชุมชน
4.4 มีระบบการจองบ้านพักล่วงหน้า และลงทะเบียน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
4.5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบชัดเจน
4.6 มีข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวละเอียดให้นักท่องเที่ยวเลือก
4.7 ชุมชนไม่หวังจะสร้างรายได้ จาก Home Stay อย่างเดียว และต้องไม่มีผลกระทบต่ออาชีพดั้งเดิมของชุมชน
4.8 มีผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ที่เป็นคนท้องถิ่น

5. ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
5.1 มีแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ประวัติศาสตร์
5.2 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5.3 มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ
5.4 มีสถานพยาบาล ไปรษณีย์ และธนาคาร อยู่ไม่ไกลเกินไป
5.5 พื้นที่หลัก ยังคงสภาพเดิม ของชุมชนท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และประเพณีเก่าแก่

6. ด้านมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย
6.1 มีร้านขายของที่ระลึก
6.2 มีผลิตภัณฑ์โดยชาวบ้าน และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผลิต
6.3 มีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชน
6.4 มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของชุมชน ในด้านการให้บริการที่ประทับใจ

7. ด้านการส่งเสริมการตลาด และการทำประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
7.1 มีคู่มือการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง
7.2 มี Website เผยแพร่ข้อมูล การท่องเที่ยว
7.3 มีรายชื่อ อยู่ในคู่มือการท่องเที่ยว Home Stay ของกระทรวง
7.4 มีแผนที่ แสดงที่พัก และเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
7.5 มีตารางกิจกรรม ที่หลากหลาย ให้เลือก

บทสรุป
โฮมสเตย์ในประเทศไทย เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ที่มีกระแสความนิยม มาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกำลังแพร่หลาย โดยได้รับความสนใจจากชุมชนต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการท่องเที่ยวดังกล่าว แต่สิ่งที่ควรคำนึง คือ ชุมชนทุกชุมชนในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องจัดโฮมสเตย์ทั้งหมด แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ในด้านความพร้อมของชุมชนเป็นสำคัญ และสิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังคือ โฮมสเตย์จะต้องไม่ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนต้องตระหนักว่า รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเพียงรายได้เสริมจากอาชีพหลักของชุมชนเท่านั้น ส่วนในด้านนักท่องเที่ยว จะต้องมีความเข้าใจว่า โฮมสเตย์เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน กับนักท่องเที่ยว จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายของโฮมสเตย์

 
  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.