ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา เทคนิคในการเป็นวิทยากรชุมชน

จำนวนชั่วโมง ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของการเป็นวิทยากรชุมชน
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจองค์ประกอบในการทำหน้าที่วิทยากรชุมชน
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของวิทยากรชุมชนต่อการส่งเสริมโฮมสเตย์

เนื้อหา
1. ความสำคัญของวิทยากรชุมชน
2. ความหมายของวิทยากรชุมชน
3. บทบาทของวิทยากรชุมชน
4. จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
5. รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
6. การพูดเพื่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
7. วิทยากรชุมชน : ผู้ถือกุญแจความสำเร็จ

เทคนิควิธีสอน
1. บรรยาย อภิปรายและซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติ

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. LCD Projector และ Notebook
2. Worksheet

การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากแบบประเมินในการฝึกปฏิบัติ

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. วิทยากรชุมชนแตกต่างจากวิทยากรทั่วไปอย่างไร
2. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างจากการเรียนรู้ทั่วไปอย่างไร
3. วิทยากรชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมโฮมสเตย์ชุมชนอย่างไร

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.