ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง 15 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและดัชนีชี้วัดคุณภาพโฮมสเตย์มาตรฐานไทย
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจประเมินโฮมสเตย์มาตรฐานไทย

เนื้อหา
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ
5. กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์
7. การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

เทคนิควิธีสอน
1. บรรยาย อภิปรายและซักถาม
2. ประชุมกลุ่ม ทำ Workshop

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. LCD Projector และ Notebook
2. Worksheet

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. วัตถุประสงค์ของการคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทยคืออะไร
2. มาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ด้านใดที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์มีอย่างไรบ้าง

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.