ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา การให้บริการที่ประทับใจ

จำนวนชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการให้บริการในธุรกิจโฮมสเตย์
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจวงจรการให้บริการในธุรกิจโฮมสเตย์
เนื้อหา
1. การให้บริการที่ประทับใจในธุรกิจโฮมสเตย์
2. วงจรการให้บริการในธุรกิจโฮมสเตย์

เทคนิควิธีสอน
1. บรรยาย อภิปรายและซักถาม
2. ประชุมกลุ่ม ทำ Workshop

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. LCD Projector และ Notebook
2. Worksheet

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. ผู้ให้บริการในธุรกิจโฮมสเตย์ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
2. เจ้าของบ้านจะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้อย่างไร
3. วงจรการให้บริการในธุรกิจโฮมสเตย์มีขั้นตอนอย่างไร

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.