ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา การบริหารจัดการโฮมสเตย์

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการจัดการอาหารแบบโฮมสเตย์
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีดำเนินกิจกรรมการตลาดสำหรับโฮมสเตย์

เนื้อหา
1. การจัดที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ
3. การบริหารจัดการด้านการตลาด

เทคนิควิธีสอน
บรรยาย อภิปราย ซักถาม

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. LCD Projector และ Notebook

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. การจัดการที่พักในโฮมสเตย์ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
2. องค์ประกอบใดที่คิดว่าสำคัญที่สุดในการจัดการอาหารในโฮมสเตย์ เพราะอะไรจึงสำคัญ
3. การประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ควรทำอย่างไร

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.