ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง 15 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของการจัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจแนวทางการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจตัวชี้วัดตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
เนื้อหา
กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

เทคนิควิธีสอน
บรรยาย อภิปราย ซักถาม

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. LCD Projector และ Notebook

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยหมายถึงอะไร
2. มาตรฐานด้านใดที่คิดว่ามีความสำคัญสูงสุด เพราะเหตุใด
3. แนวการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยควรมีความยืดหยุ่นเพียงใด

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.