ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

จำนวนชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เนื้อหา
1. หลักการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
2. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

เทคนิควิธีสอน
บรรยาย อภิปราย ซักถาม

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. LCD Projector และ Notebook

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบใดบ้าง
2. ประชาชนจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.