ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์

จำนวนชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความเป็นมาของโฮมสเตย์
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของโฮมสเตย์
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจองค์ประกอบของการจัดการโฮมสเตย์ที่ดี

เนื้อหา
1. กำเนิดของโฮมสเตย์
2. ความเป็นมาเรื่องโฮมสเตย์ในประเทศไทย
3. คุณสมบัติโฮมสเตย์ที่เหมาะสม
เทคนิควิธีสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ดูภาพประกอบ

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. สื่อรูปภาพ
3. LCD Projector และ Notebook

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. กำเนิดของโฮมสเตย์ไทยกับต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร
2. ความหมายของโฮมสเตย์ที่แท้จริงคืออะไร
3. องค์ประกอบใดที่คิดว่าสำคัญที่สุดในการจัดการโฮมสเตย์ และเพราะอะไรจึงสำคัญ

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.