ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจสถานการณ์การตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

เนื้อหา
1. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. สถานการณ์การตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย

เทคนิควิธีสอน
บรรยาย อภิปราย และซักถาม

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. Notebook และ LCD Projector

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมไทย
3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีผลต่อแผนส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.