ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์ประมวลรายวิชา

ชื่อวิชา เป้าหมายนโยบายเรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล

จำนวนชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจการดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เนื้อหา
1. นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
4. แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
5. แผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
6. เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. นโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย
8. นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เทคนิควิธีสอน
บรรยาย อภิปราย ซักถาม

อุปกรณ์และสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. LCD Projector และ Notebook

การวัดและประเมินผล
สังเกตจากความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมการตอบข้อซักถาม

คำถามเพื่อการอภิปราย
นโยบายการท่องเที่ยวของไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.