ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์กำหนดการอบรม
วันแรก (สำหรับกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมิน)
08.30 – 09.15 เป้าหมาย นโยบายเรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
09.15 – 10.15 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์ อ.ชาติชาย เทพแปง
11.15 – 12.00 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อ.ชาติชาย เทพแปง
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย อ.ละออง ตรีพันธ์ และ อ.โศรยา สิ่งชูวงศ์
14.15 – 17.00 ศึกษาดูงาน อ.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และคณะ

วันที่สอง (สำหรับกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมิน)
08.30 – 12.00 การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ผศ.สินธะวา คามดิษฐ์
ผศ.นักรบ ระวังการณ์
อ.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.