ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์โครงสร้างหลักสูตร

ภาคความรู้ทั่วไป (4 ชั่วโมง)
- เป้าหมายนโยบายเรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์
- การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ภาคความรู้เฉพาะสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (3 ชั่วโมง)
- การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย

ภาคการศึกษานอกสถานที่ (3 ชั่วโมง)
- ศึกษาดูงานและกรณีศึกษา

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.